RYCHLÝ VÝBĚR
KNIHY
KOSMETIKA
ŠPERKY
MÓDNÍ DOPLŇKY
MODELÁŽ NEHTŮ
KLIENTSKÁ LINKA
Volejte
+420 608 848 090
pondělí - pátek
od 8:30 do 18:00 hod.
NEPŘEHLÉDNĚTE
Parfémy inspirované světovými vůněmi.
Parfémy jsou vyráběny v několika různých koncentracích a každý z nich má své určité výhody.
Pilníky na nehty mají různou hrubost. Proto si vyberte ten správný.
SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook instagram instagram 
ZÁKLADNÍ INFORMACE

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Základní údaje

Provozovatel obchodu: Jitka Kopincová
Korespondenční adresa: Peškova 517, 403 31 Ústí nad Labem
Bankovní spojení: Air Bank a.s. 1712428034 / 3030
IČ: 46730648
Telefon: +420 603 193 647
E–mail:

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které obchodní podmínky neupravují, se řídí zákonem č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 364/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě. Kupujícímu je odeslána společně s objednaným zbožím v podobě faktury.

1.2 Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě http://obchod.lagarto.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně opravit. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace kupujícím. Jsou také odesílány jako příloha PDF spolu s Formulářem o odstoupení od smlouvy v e-mailu o potvrzení objednávky.

1.3 Veškeré dodávky zboží jsou uskutečňovány v souladu s uvedenými dodacími a platebními podmínkami. Dohodou mezi kupujícím a prodávajícím je však možné sjednat jiný způsob dodání i platby.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu http://obchod.lagarto.cz, zaslané na e-mailovou adresu, případně objednávky učiněné telefonicky, jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky některým z výše uvedených způsobů dochází k uzavření kupní smlouvy na dodávku zboží uvedeného v objednávce. Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Telefonická objednávka a objednávka zaslaná e-mailem musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, názvy, kódy a množství požadovaného zboží, přesnou adresu dodávky zboží včetně PSČ, datum objednávky, telefonické a e-mailové spojení kupujícího. Bez uvedeného telefonického spojení nebude objednávka akceptována.

2.3 Prodávající neručí za chyby v objednávce, která byla učiněna telefonicky či e-mailem. Změny v dodávce oproti závazné objednávce jsou možné pouze na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím.

2.4 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednacím formuláři, sdělená telefonicky nebo zaslaná e-mailem. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a převzetím zboží. Prodávající je povinen dodat zboží do 30 dnů od objednávky. Po uplynutí této doby kupní smlouva zaniká, pokud se prodávající nedohodne s kupujícím jinak.

2.5 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny) požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, například telefonicky nebo písemně. Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit cenu.

2.6 Vyplněním registračního formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

2.7 Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat objednávku lze buď telefonicky nebo e-mailem bez udání důvodu. Storno objednávky kupujícím je možné pouze pokud objednávka již nebyla prodávajícím zpracována nebo předána přepravní službě. Kupující při stornování objednávky musí uvést přesné údaje o objednávce, zejména její číslo a své identifikační údaje. Pokud není možné objednávku stornovat (byla již vyřízena), může kupující zboží vrátit neporušené a bez známek užití či opotřebení do 14 dnů zpět prodávajícímu, a to bez udání důvodu.

2.8 Kupující souhlasí při uzavírání kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internet, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Ceny

3.1 Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Cenou se rozumí cena uváděná prodávajícím na http://obchod.lagarto.cz. V ceně zboží není započítáno poštovné a balné. Poplatek se vztahuje na zasílání zboží po České republice. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění, měnit ceny na již uzavřených a potvrzených objednávkách není možné. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

3.2 Ke každé objednávce uskutečněné na http://obchod.lagarto.cz bude připočtena částka za poštovné a balné, která odpovídá zvolenému způsobu platby za zboží. Tato částka se skládá z poplatku za poštovní službu, pojištění zásilky a ceny balicího materiálu. S každou zásilkou obdrží kupující fakturu, která je zároveň dodacím listem a slouží jako záruční list pro případnou reklamaci.

3.3 Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100% hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad Zálohová faktura - daňový doklad. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1 Kupující má právo v souladu § 1829 a následujících Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodů, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy odeslat prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží.

4.2 Kupující může od kupní smlouvy odstoupit jakýmkoli jednoznačným způsobem. Nejenom písemně, ale také například pomocí telefonu, zasláním e-mailu, nebo třeba přes chat v Messengeru či WhatsAppu. V takovém případě musí prodávající odstoupení od smlouvy kupujícímu potvrdit. K odstoupení od smlouvy může kupující použít také vzorový formulář v PDF.

4.3 Kupující musí ve stanovené době vrátit zakoupené produkty, prodávající pak zašle peníze zpět kupujícímu do 14 dnů. Nemusí tak však učinit, pokud nemá zpět své zboží nebo doklad o jeho odeslání. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující.

4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

4.5 Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

4.6 Pokud se kupující rozhodne zboží vrátit, je nutno nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu i s doklady poslat zpět v uvedené lhůtě. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

4.7 Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.8 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit v případě:
a) u zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
b) u zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
c) u zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal (případně použil) a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

4.9 Kupující nesmí zaslat zboží na dobírku, protože prodávající nemá možnost takto zkontrolovat, zda je zboží neporušené. Při zaslání zboží na dobírku bude zboží vráceno zpět kupujícímu. V příloze musí být uvedena identifikace kupujícího a zboží, kterého se odstoupení týká, účet, případně adresa, kam má být vrácena kupní cena, vlastnoruční podpis kupujícího. Peníze za zboží budou vráceny po dohodě s kupujícím bankovním převodem.

4.10 Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazující podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, bude to chápáno jako bezdůvodné obohacení kupujícího.

4.11 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

4.12 Storno objednávky ze strany prodávajícího - prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v případech, že zboží se již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například chybné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu, nejpozději do 10 pracovních dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

4.13 Prodávající si dovoluje upozornit, že zákazník podle zákona odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

4.14 Kupující bere na vědomí, že dle §1837 a násl. Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, pokud bylo dodáno v zapečetěném obalu a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil. Kupující nemůže o také odstoupit od smlouvy na zboží s krátkou dobou spotřeby.

5. Práva z vadného plnění

5.1 Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě poškození zásilky přepravní službou, je kupující povinen při převzetí zboží sepsat s touto službou reklamační zápis. V zápisu bude uveden přesný popis a rozsah konkrétního poškození a kupující následně doručí kopii tohoto zápisu prodávajícímu. Prodávající na základě těchto dokladů vyřídí reklamaci s přepravní službou. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít.

5.2 Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Reklamaci lze uplatnit do dvou let od zakoupení zboží. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo již vadné při převzetí.

5.3 Kupující může reklamovat životnost, funkčnost a bezpečnost zboží s ohledem na běžné vlastnosti zboží stejného druhu.

5.4 Při vyřizování reklamace má spotřebitel nárok na opravu nebo dodání nové věci. Přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy může požadovat, jestliže prodávající:
a) vadu odmítne odstranit nebo ji neodstraní,
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením smlouvy,
d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných potíží pro kupujícího.

5.5 Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku nebo datem expirace vyznačené na obalu jednotlivých přípravků.

5.6 Prodávající nemusí s ohledem na charakter vady reklamaci uznat, pokud prokáže, že výrobek byl v okamžiku prodeje bez vady. V případě sporu o reklamaci se může spotřebitel obracet na kontrolní úřady (ČOI) nebo musí dát podání k soudu.

5.7 Reklamované zboží je nutné zaslat v původním obalu, kompletní, zároveň s fakturou nebo dodacím listem či paragonem k dodanému zboží.

5.8 Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad zboží nebo v důsledku nesepsání záznamu o poškození dopravní službou nese v plném rozsahu kupující.

5.9 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z chybného a neodborného používání, nesprávného skladování produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje záruka.

5.10 Reklamaci uplatňuje kupující u prodávajícího vždy písemně s udáním konkrétních důvodů reklamace. Reklamaci uplatňuje kupující na adrese Jitka Kopincová, Peškova 517, 40331 Ústí nad Labem. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty 30 dnů může kupující od smlouvy odstoupit, nebo požadovat přiměřenou slevu.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Veškeré nakládání s osobními údaji, které zde zákazník uvede, se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Provozovatel elektronického obchodu je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona.

6.2 Osobní údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail, popř. bankovní spojení, IČ apod.), které jsou součástí objednávky nebo byly sděleny při registraci zákazníka, jsou považovány za důvěrné a jsou chráněny proti zneužití.

6.3 Údaje o zákaznících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci, Česká pošta apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

6.4 Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

6.5 Při registraci můžete být dotázáni, zda si přejete zasílat novinky, akce, slevy.
Podle novely zákona č. 480/2004 Sb. je možné využít elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení, týkajících se výrobků a služeb poskytovaných na těchto stránkách formou nabídkových e-mailů. Každý novinkový e-mail obsahuje vždy krátký návod k odhlášení odběru. Pokud se rozhodnete od zasílání těchto e-mailů odhlásit, bude jejich rozesílání okamžitě zastaveno.

7. Řešení sporů

7.1 Vzájemné spory, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím, budou řešeny výhradně podle právních předpisů České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

7.2 Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy.

7.3 V takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh kupujícího, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo.

7.4 Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Mimosoudní urovnání sporu lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na www.vasestiznosti.cz.

7.5 V případě, že dojde mezi internetovým obchodem http://obchod.lagarto.cz a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit bez předchozího upozornění. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách http://obchod.lagarto.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.


Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10.1.2023.

Obchodní podmínky ke stažení v PDF .

NÁKUPNÍ KOŠÍK
0 položek
Můj košík  /  Pamatováček (0)
ZÁKAZNÍK:
BUDE VÁS ZAJÍMAT
NÁŠ TIP
Udělejte si radost..
Rozmazlujte se parfémem CLARIS BEAUTY č. 10, inspirovaným vůní Baccarat Rouge 540...
Leták parfémů CLARIS BEAUTY
Stáhněte si tetáček parfémů CLARIS BEAUTY a vyberte si s kamarádkami vklidu u kávy.
Leták kosmetiky FLORINEA
Stáhněte si letáček kosmetiky FLORINEA a vyberte si v klidu u kávy.
Povídání o zdraví
Pojďte si popovídat u naší zdravé kávy o vašem zdraví.
SPECIÁL
Zdobení fólií
Jak na to?
Nail Art
Připravili jsme pro Vás malou ukázku Nail Artu od francouzské slečny s přezdívkou Tartofraises, která se opravdu vyzná!
Jak na Water Marble
Co, že to vlastně Water Marble je? A jak na to?
Created 01/2012 | xhtml | css |  
Grafické studio Lagarto  | O zdraví  | Registrace Global 3000, poctivé mlsání